• Ureditev meje

    Ko ne veste, do kam segajo meje vaše parcele...

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, v katerem se urejajo meje parcele. Postopek izvaja geodetsko podjetje kot geodetsko storitev. Upravni postopek evidentiranja urejene meje se uvede na zahtevo lastnika, kateregakoli solastnika ali skupnega lastnika parcele.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje se vloži na Geodetski upravi RS. Zahtevi je potrebno priložiti elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev.

Kaj je ureditev meje?

Ureditev meje je postopek, v katerem se urejajo meje parcele. Postopek izvaja geodetsko podjetje kot geodetsko storitev. Upravni postopek evidentiranja urejene meje se uvede na zahtevo lastnika, kateregakoli solastnika ali skupnega lastnika parcele.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje se vloži na Geodetski upravi RS. Zahtevi je potrebno priložiti elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev.

Kdaj in zakaj potrebujemo ureditev meje?

Postopek ureditve meje potrebujete, kdar se s sosedom ne morete sporazumeti glede poteka meje oz. v primeru, da ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele. Po končane postopku ureditve meje natančno vemo, kje potekajo meje naše parcele, kolikšna je površina parcele, itd. S tem lahko komurkoli dokažemo svoje lastništvo in se posledično izognemo morebitnim sporom s sosedi.

Kako poteka postopek ureditev meje?

Geodetsko storitev ureditve meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik ali pridobitelj parcele, katere meje urejamo. Ob naročilu storitve se z naročnikom dogovorimo, na kateri parceli in v kateri katastrski občini se bo izvajal postopek ureditve meje.

Geodetsko podjetje izpelje pripravo na mejno obravnavo:

  • preveri lastništvo na parcelah
  • razpiše termin mejne obravnave in
  • povabi vse lastnike nepremičnin na mejno obravnavo).

Na mejni obravnavi lastniki parcele, katere meje urejamo, in lastniki sosednjih parcel pokažejo meje v naravi. Če zahtevajo, jim geodet pokaže potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozori na stopnjo natančnosti katastrskih podatkov. Geodet torej predstavi predlog meje, ki izhaja iz podatkov zemljiškega katastra.

Če se pokazane meje in predlagana meja ne razlikujejo in vsi lastniki parcel soglašajo s potekom meje, geodet pokazano mejo izmeri in jo prikaže v elaboratu ureditve meje kot predlagano mejo. Na željo lastnikov lahko mejo v naravi označi s trajnimi znamenji ali mejniki.

Če se pokazane meje in predlagana meja razlikujejo oz. vsi lastniki parcel ne soglašajo s potekom predlagane meje, si geodet prizadeva za dosego sporazuma med lastniki. Če katerikoli lastnik zavrne, da bi pokazal svoj potek meje, se šteje, da soglaša s predlagano mejo. Geodet izmeri in v elaboratu ureditve meje prikaže predlagano mejo in vse pokazane meje.

O postopku mejne obravnave vodimo zapisnik, zato morajo v postopku sodelovati vsi lastniki parcele, katere mejo urejamo, in tudi lastniki sosednjih parcel. 

Naroči storitev