V primeru, da gre za stavbo, ki ima po Zakonu o evidentiranju nepremičnin en del in je v lasti enega lastnika, geodetsko pojetje na zahtevo lastnika izdela elaborat evidentiranja stavbe. Elaborat evidentiranja stavbe ima sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata vpisa stavbe v kataster stavb.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru in evidentiranje stavbe v katastru stavb sta pogoja, ki morata biti izpolnjena za pridobitev hišne številke.

Več o pridobitvi hišne številke.

Naroči storitev