Meja parcele se lahko spremeni s parcelacijo, v postopku parcelacije, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele.

Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Primer delitve parcel pred delitvijo in po delitvi:

 


Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

 
Primer združitve parcel pred združitvijo in po njej:


 

Nove parcele, nastale s parcelacijo, in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru na podlagi upravnega postopka.  Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije lahko vloži lastnik parcele oziroma druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije je potrebno priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo. Postopek evidentiranja urejene meje in upravni postopek evidentiranja parcelacije se lahko izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije.

Parcelacija se običajno izvede po želji strank, ko želite prodati ali podariti le del ene ali dele več posameznih parcel. Na območjih, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi akti pa je parcelacija možna samo na način, ki ga le ti določajo.

 

Naroči storitev